บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 26/05/2565
X ก่อนสั่งเสื้อใน X.. ต้องวัดไซซ์ให้ชัวร์

X ก่อนสั่งเสื้อใน X.. ต้องวัดไซซ์ให้ชัวร์

  •  7 กุมภาพันธ์ 2565

☀ การหาขนาดคัพ : วัดขนาดรอบอกและรอบใต้อก แล้วนำมาหักลบกัน จากนั้นนำค่าที่ได้ ไปเทียบกับค่าในตาราง เพื่อเลือกขนาดคัพที่เหมาะสมของท่าน
☀ การหาขนาดรอบใต้อก : นำค่าที่ได้จากการวัดรอบใต้อก ไปเทียบกับตารางเพื่อเลือกขนาดยกทรงที่เหมาะสม